Vòng quay vốn lưu động là gì? Tổng hợp kiến thức cơ bản

Published:

Vốn lưu động là một trong những nguồn tài chính quan trọng của doanh nghiệp, được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động ngắn hạn như mua hàng tồn kho, thu hồi công nợ, trả lương cho nhân viên,… Do đó, việc sử dụng vốn lưu động hiệu quả là một yếu tố quan trọng để đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động là vòng quay vốn lưu động. Vòng quay vốn lưu động cho biết doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn lưu động để tạo ra một đơn vị doanh thu. Vòng quay vốn lưu động càng cao, chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng vốn lưu động hiệu quả, có thể tạo ra nhiều doanh thu hơn từ một lượng vốn lưu động nhất định.

Bài viết này của VNCB sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về vòng quay vốn lưu động, bao gồm khái niệm, công thức tính, ý nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng và cách cải thiện vòng quay vốn lưu động.

Ý nghĩa của vòng quay vốn lưu động

Ý nghĩa của vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp vì nó phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Vòng quay vốn lưu động càng cao, chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng vốn lưu động hiệu quả, có thể tạo ra nhiều doanh thu hơn từ một lượng vốn lưu động nhất định. Ngược lại, vòng quay vốn lưu động thấp chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng vốn lưu động không hiệu quả, có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt vốn lưu động và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Hiệu quả sử dụng vốn lưu động là khả năng của doanh nghiệp trong việc sử dụng vốn lưu động để tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động được đánh giá dựa trên vòng quay vốn lưu động.

Vòng quay vốn lưu động càng cao, chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng vốn lưu động hiệu quả, có thể tạo ra nhiều doanh thu hơn từ một lượng vốn lưu động nhất định. Điều này giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận và khả năng thanh toán.

Khả năng thanh toán ngắn hạn và dài hạn

Khả năng thanh toán ngắn hạn và dài hạn

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các khoản nợ đến hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Khả năng thanh toán được đánh giá dựa trên các chỉ số tài chính, trong đó có vòng quay vốn lưu động.

Vòng quay vốn lưu động càng cao, chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng thanh toán ngắn hạn và dài hạn tốt hơn. Điều này là do doanh nghiệp có thể sử dụng vốn lưu động để tạo ra doanh thu và lợi nhuận, từ đó có thể trả các khoản nợ đến hạn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến vòng quay vốn lưu động

Các yếu tố ảnh hưởng đến vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Vòng quay vốn lưu động càng cao, chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng vốn lưu động hiệu quả, có thể tạo ra nhiều doanh thu hơn từ một lượng vốn lưu động nhất định.

Xem thêm:  Gen Z bỏ túi nhanh bí quyết quản lý tài chính cá nhân

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp, bao gồm:

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Các ngành nghề kinh doanh khác nhau có đặc điểm và quy trình sản xuất, kinh doanh khác nhau. Do đó, vòng quay vốn lưu động của các ngành nghề kinh doanh cũng khác nhau.

 • Các ngành nghề kinh doanh có vòng quay vốn lưu động cao: Các ngành nghề kinh doanh có vòng quay vốn lưu động cao thường là các ngành nghề có chu kỳ sản xuất, kinh doanh ngắn, thời gian thu hồi vốn nhanh. Ví dụ, các ngành nghề như bán lẻ, dịch vụ, sản xuất hàng tiêu dùng,…
 • Các ngành nghề kinh doanh có vòng quay vốn lưu động thấp: Các ngành nghề kinh doanh có vòng quay vốn lưu động thấp thường là các ngành nghề có chu kỳ sản xuất, kinh doanh dài, thời gian thu hồi vốn chậm. Ví dụ, các ngành nghề như sản xuất ô tô, sản xuất thép, xây dựng,…

Quy mô doanh nghiệp

Quy mô doanh nghiệp

Các doanh nghiệp lớn thường có vòng quay vốn lưu động cao hơn các doanh nghiệp nhỏ. Điều này là do các doanh nghiệp lớn thường có quy mô sản xuất, kinh doanh lớn, doanh thu cao, và hệ thống quản lý hiệu quả.

Hạ tầng cơ sở

Hạ tầng cơ sở

Các doanh nghiệp có hạ tầng cơ sở tốt, hệ thống quản lý thông tin hiệu quả thường có vòng quay vốn lưu động cao hơn các doanh nghiệp không có hạ tầng cơ sở tốt. Điều này là do các doanh nghiệp có hạ tầng cơ sở tốt có thể tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó giảm chi phí và tăng vòng quay vốn lưu động.

Chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng linh hoạt, thuận lợi cho việc bán hàng và thu hồi công nợ thường giúp doanh nghiệp tăng vòng quay vốn lưu động. Điều này là do doanh nghiệp có thể bán hàng với điều kiện tín dụng linh hoạt, thu hút khách hàng và tăng doanh thu. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể thu hồi công nợ nhanh chóng, giảm thời gian lưu thông của vốn lưu động.

Yếu tố mùa vụ

Yếu tố mùa vụ

Một số doanh nghiệp có vòng quay vốn lưu động theo mùa, nghĩa là vòng quay vốn lưu động sẽ cao hơn trong một số thời điểm nhất định trong năm. Ví dụ, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thời trang thường có vòng quay vốn lưu động cao hơn vào các dịp lễ, Tết.

Cách tính vòng quay vốn lưu động bình quân

Cách tính vòng quay vốn lưu động bình quân

Vòng quay vốn lưu động bình quân được tính bằng cách chia tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp cho tổng vốn lưu động bình quân.

Công thức tính

Vòng quay vốn lưu động bình quân = Tổng doanh thu thuần / Tổng vốn lưu động bình quân

Trong đó:

 • Tổng doanh thu thuần là tổng doanh thu của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định.
 • Tổng vốn lưu động bình quân là giá trị trung bình của vốn lưu động đầu kỳ và vốn lưu động cuối kỳ.

Vốn lưu động bình quân được tính bằng công thức sau:

Vốn lưu động bình quân = (Vốn lưu động đầu kỳ + Vốn lưu động cuối kỳ) / 2

Ví dụ:

Doanh nghiệp A có tổng doanh thu thuần trong năm là 100 tỷ đồng, vốn lưu động đầu kỳ là 20 tỷ đồng và vốn lưu động cuối kỳ là 30 tỷ đồng. Vòng quay vốn lưu động bình quân của doanh nghiệp A là:

Vòng quay vốn lưu động bình quân = 100 tỷ đồng / (20 tỷ đồng + 30 tỷ đồng) / 2 = 8,33 vòng/năm

Các chỉ số liên quan đến vòng quay vốn lưu động

Ngoài vòng quay vốn lưu động, còn có một số chỉ số liên quan đến vòng quay vốn lưu động, bao gồm:

 • Thời gian vòng quay vốn lưu động: Là số ngày cần thiết để doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động để tạo ra doanh thu. Thời gian vòng quay vốn lưu động được tính bằng cách chia 365 ngày cho vòng quay vốn lưu động.
 • Tỷ lệ vốn lưu động quay vòng: Là tỷ lệ giữa doanh thu thuần và tổng vốn lưu động. Tỷ lệ vốn lưu động quay vòng được tính bằng cách chia doanh thu thuần cho tổng vốn lưu động.
 • Tỷ lệ vốn lưu động ngắn hạn quay vòng: Là tỷ lệ giữa doanh thu thuần và vốn lưu động ngắn hạn. Tỷ lệ vốn lưu động ngắn hạn quay vòng được tính bằng cách chia doanh thu thuần cho vốn lưu động ngắn hạn.
 • Tỷ lệ vốn lưu động dài hạn quay vòng: Là tỷ lệ giữa doanh thu thuần và vốn lưu động dài hạn. Tỷ lệ vốn lưu động dài hạn quay vòng được tính bằng cách chia doanh thu thuần cho vốn lưu động dài hạn.
Xem thêm:  Phân biệt tài sản và tiêu sản? Cách biến tiêu sản thành tài sản

Cách cải thiện vòng quay vốn lưu động

Cách cải thiện vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Vòng quay vốn lưu động càng cao, chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng vốn lưu động hiệu quả, có thể tạo ra nhiều doanh thu hơn từ một lượng vốn lưu động nhất định.

Có nhiều cách để cải thiện vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp, bao gồm:

Giảm hàng tồn kho

Giảm hàng tồn kho

 • Tối ưu hóa quy trình sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp cần tối ưu hóa quy trình sản xuất, kinh doanh để giảm thiểu chi phí và thời gian lưu thông hàng tồn kho.
 • Thiết lập hệ thống kiểm soát hàng tồn kho chặt chẽ: Doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống kiểm soát hàng tồn kho chặt chẽ để đảm bảo hàng tồn kho luôn ở mức tối ưu.
 • Áp dụng các công nghệ quản lý hàng tồn kho: Doanh nghiệp có thể áp dụng các công nghệ quản lý hàng tồn kho để tối ưu hóa hoạt động quản lý hàng tồn kho.

Thu hồi công nợ nhanh chóng

Thu hồi công nợ nhanh chóng

 • Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt: Doanh nghiệp có thể xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, thuận lợi cho khách hàng thanh toán để thu hồi công nợ nhanh chóng.
 • Thực hiện các biện pháp thúc đẩy thanh toán: Doanh nghiệp có thể thực hiện các biện pháp thúc đẩy thanh toán như giảm giá, chiết khấu,…
 • Thường xuyên theo dõi công nợ: Doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi công nợ để phát hiện và xử lý kịp thời các khoản nợ quá hạn.

Tăng doanh thu

Tăng doanh thu

 • Mở rộng thị trường: Doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường để tăng doanh thu.
 • Đẩy mạnh hoạt động marketing: Doanh nghiệp có thể đẩy mạnh hoạt động marketing để thu hút khách hàng và tăng doanh thu.
 • Đổi mới sản phẩm, dịch vụ: Doanh nghiệp có thể đổi mới sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng doanh thu.

Giảm chi phí

Giảm chi phí

 • Tối ưu hóa quy trình sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp cần tối ưu hóa quy trình sản xuất, kinh doanh để giảm chi phí.
 • Thiết lập hệ thống kiểm soát chi phí chặt chẽ: Doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống kiểm soát chi phí chặt chẽ để đảm bảo chi phí luôn ở mức tối ưu.
 • Áp dụng các công nghệ quản lý chi phí: Doanh nghiệp có thể áp dụng các công nghệ quản lý chi phí để tối ưu hóa hoạt động quản lý chi phí.

Các ví dụ về việc cải thiện vòng quay vốn lưu động

Dưới đây là một số ví dụ về việc cải thiện vòng quay vốn lưu động của các doanh nghiệp:

Siêu thị Big C

Siêu thị Big C

Siêu thị Big C đã áp dụng một số biện pháp để cải thiện vòng quay vốn lưu động, bao gồm:

 • Tối ưu hóa quy trình nhập hàng: Siêu thị Big C đã tối ưu hóa quy trình nhập hàng bằng cách hợp tác với các nhà cung cấp uy tín, có nguồn hàng ổn định và giá cả cạnh tranh.
 • Tăng cường kiểm soát hàng tồn kho: Siêu thị Big C đã tăng cường kiểm soát hàng tồn kho bằng cách sử dụng các công nghệ quản lý hàng tồn kho hiện đại.
 • Thu hồi công nợ nhanh chóng: Siêu thị Big C đã xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, thuận lợi cho khách hàng thanh toán.
Xem thêm:  Cách tiết kiệm tiền mua nhà, giúp bạn sở hữu mái ấm mơ ước

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã áp dụng một số biện pháp để cải thiện vòng quay vốn lưu động, bao gồm:

 • Tăng cường ứng dụng công nghệ: Vinamilk đã ứng dụng công nghệ vào các khâu sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.
 • Đẩy mạnh xuất khẩu: Vinamilk đã đẩy mạnh xuất khẩu để mở rộng thị trường và tăng doanh thu.
 • Tăng cường quản lý chi phí: Vinamilk đã tăng cường quản lý chi phí để giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FPT (FPT Group)

Công ty Cổ phần Tập đoàn FPT (FPT Group)

Công ty Cổ phần Tập đoàn FPT (FPT Group) đã áp dụng một số biện pháp để cải thiện vòng quay vốn lưu động, bao gồm:

 • Tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: FPT Group đã tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, có lợi nhuận cao để tăng doanh thu và lợi nhuận.
 • Tăng cường đầu tư vào công nghệ: FPT Group đã tăng cường đầu tư vào công nghệ để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.
 • Tăng cường quản lý tài chính: FPT Group đã tăng cường quản lý tài chính để sử dụng vốn hiệu quả.

Các biện pháp cải thiện vòng quay vốn lưu động theo từng ngành nghề kinh doanh

Các biện pháp cải thiện vòng quay vốn lưu động theo từng ngành nghề kinh doanh

Các biện pháp cải thiện vòng quay vốn lưu động có thể khác nhau tùy theo ngành nghề kinh doanh. Dưới đây là một số biện pháp cải thiện vòng quay vốn lưu động theo từng ngành nghề kinh doanh:

Ngành bán lẻ

 • Tối ưu hóa quy trình nhập hàng: Tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín, có nguồn hàng ổn định và giá cả cạnh tranh.
 • Tăng cường kiểm soát hàng tồn kho: Sử dụng các công nghệ quản lý hàng tồn kho hiện đại.
 • Thu hồi công nợ nhanh chóng: Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, thuận lợi cho khách hàng thanh toán.

Ngành sản xuất

 • Tăng cường ứng dụng công nghệ: Ứng dụng công nghệ vào các khâu sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.
 • Tăng cường quản lý chi phí: Tăng cường quản lý chi phí để giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
 • Đẩy mạnh xuất khẩu: Mở rộng thị trường xuất khẩu để tăng doanh thu.

Ngành dịch vụ

 • Tăng cường hiệu quả hoạt động: Tối ưu hóa quy trình hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng doanh thu.
 • Tăng cường quản lý chi phí: Tăng cường quản lý chi phí để giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
 • Thu hút khách hàng mới: Đẩy mạnh hoạt động marketing, tìm kiếm khách hàng mới để tăng doanh thu.

Việc lựa chọn biện pháp cải thiện vòng quay vốn lưu động cần phù hợp với đặc điểm và tình hình của từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi và đánh giá vòng quay vốn lưu động để có biện pháp cải thiện hiệu quả sử dụng vốn lưu động, đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Vòng quay vốn lưu động là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Vòng quay vốn lưu động càng cao, chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng vốn lưu động hiệu quả, có thể tạo ra nhiều doanh thu hơn từ một lượng vốn lưu động nhất định.

Có nhiều cách để cải thiện vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp, bao gồm: giảm hàng tồn kho, thu hồi công nợ nhanh chóng, tăng doanh thu và giảm chi phí. Doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi và đánh giá vòng quay vốn lưu động để có biện pháp cải thiện hiệu quả sử dụng vốn lưu động, đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Công Danh
Công Danhhttps://vncb.vn
Công Danh chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, chuyên chia sẻ các cách để vay tiền hay những phân tích liên quan tới tình hình thị trường tài chính, chứng khoán, tiền điện tử...

Tin tức HOT